​​معرفى نهادهاى جامعه مدنى غزنى

شوراى تفاهم
شوراى تفاهم؛ در سال ١٣٨٤ خورشيدى در غزنى به رهبرى ميرعبدالله عالمى ايجاد شده است، که دربخش هاى اجتماعى و فرهنگى فعاليت دارد.
تماس : ٠٧٩٨٤٠٥٨٧١
 
شوراى غزنۀ باستان
شوراى غزنۀ باستان؛ در سال ١٣٨٤ خورشيدى به رهبرى مولوى نصرالله ايجاد شده است، که در بخش حل منازعات و مسايل اجتماعى فعاليت دارد.
تماس : ٠٧٩٩٣٨٦١٥٠
 
انجمن فرهنگى محمود غزنوى
انجمن فرهنگى و علمى محمود غزنوى؛ در سال ١٣٨٥ خورشيدى در ولايت غزنى به رهبرى بصيراحمد ايجاد شده است، که در بخش هاى فرهنگى و آموزشى فعاليت دارد.
تماس: ٠٧٧٧٢٠٠٦٢٦
 
انجمن فرهنگى و کلتورى يووالى
انجمن فرهنگى و کلتورى يووالى؛ در سال ١٣٨٦ خورشيدى در شهر غزنى به رهبرى حاجې همايون ايجاد شده است، که از شش سال گذشته بدينسو در بخش هاى اجتماعى، فرهنگى و کلتورى کار مى کند.
تماس:  ٠٧٩٩٢٠٠٢٧٨٥ -٠٧٧٧٢٠٠٢٧٨٥
 
نهاد مدنى و فرهنگى غزنين
نهاد فرهنگى و مدنى غزنين؛ در سال ١٣٨٧خورشيدى به رهبرى عبدالواسع هيله من، در غزنى ايجاد شده است، که در بخش هاى فرهنگى، تعليمى و ادبى فعاليت دارد.
تماس : ٧٩٩٠٤٠٢٥٥
ايمل :waseyhileman@gmail.com
 
انجمن ملى و اجتماعى معلولين غزنى
انجمن ملى و اجتماعى معلولين غزنى؛ در سال ١٣٨٧خورشيدى به رهبرى سيدفضل حق هاشمى تاسيس شده است، که در بخش هاى آموزش حرفوى، فرهنگى و مساعد کردن زمينۀ کار براى معلولين فعاليت دارد.
 ترجمه: ٠٧٩٩٨١٩٤٦٣
 
انجمن قالين بافان غزنى
انجمن قالين بافان غزنى؛ در سال ١٣٨٧خورشيدى به رهبرى راحله ساجده ايجاد شده است، که در بخش بافتن قالين به خانم ها آموزش ميدهد.
تماس: ٠٧٩٩٦٦٠٤٩٨
ايمل: Rahela.sajadi@yahoo.com
 
انجمن کليوال ادبى ملگرى
انجمن "انجمن کلیوال ادبى ملگرى"؛ در سال ١٣٩١ خورشيدى به رهبرى غنى غالب تاسيس شده است، که در بخش هاى فرهنگى و علمى فعاليت دارد.
تماس: ٠٧٩٩٨٢٣٥٢٨- ٠٧٨٠٠٢٣٠٠٧
 ايمل: sa.haidar@gmail.com
 
انجمن فرهنگيان غزنى
انجمن فرهنگيان غزنى؛ امسال به ابتکار رياست اطلاعات وفرهنگ غزنى ايجاد شده است، که امور آن توسط يک کميته پنج نفرى رهبرى ميشود و جهت تنظيم تلاش هاى ادبى و فرهنگى فعاليت مى کند.
تماس: ٠٧٩٨٨٨٢٠٠٢


انجمن فرهنگی سنائی
انجمن فرهنگى سنائی، در سال 1360 خورشيدى در ولايت کابل به کوشش یکتعداد از فرهنگیان باستان غزنه تاسیس شده و اولین ریس آن مرحوم غلام حضرت شهیم و ریس فعلی آن پوهاند تاج محمد زریر میباشد، که در بخش هاى فرهنگى و اجتماعی فعاليت دارد.
تماس 0799070026


انجمن عرفانی هجویری غزنوی
انجمن عرفانی هجویری غزنوی، در سال 1370خورشيدى در شهر پشاور پاکستان توسط عده از فرهنگیان افغان  تاسیس شده موسس و اولین ریس آن عبدالباقی هیله من غزنوی بود  و ریس فعلی آن فعلی آن استاد غلام جیلانی شارق میباشد، که در بخش هاى  فرهنگى و اجتماعی فعاليت دارد.
تماس: 0799866286  
 
اتحاديه خبرنگاران غزنى
اتحاديه خبرنگاران غزنى؛ دو سال قبل طى انتخابات آزاد بين خبرنگاران به رهبرى اسدالله جلالزى تاسيس شده است. اين اتحاديه به هدف همانگى بين خبرنگاران، دفاع از حقوق آنها و همکارى خبرى ايجاد گرديده است.
تماس: ٠٧٩٩٦١٨١٦٨-٠٧٩٩٢٢٧٩٩٥
ايمل: jalalzai-2005@gmail.com
 
انجمن کلتورى لونگ
انجمن کلتورى لونگ؛ در سال ١٣٨٤خورشيدى به رهبرى محمديونس برهان ايجاد شده است، که در بخش هاى فرهنگى و ادبى فعاليت دارد.
 تماس: ٠٧٧٧٢٥٢٣٩٠
ايمل: burhan.yonas@gmail.com
 
انجمن کلتورى غلام جيلانى جلالى
انجمن غلام جيلانى جلالى؛ در سال ١٣٨٢ خورشيدى از سوى على احمد جلالى وزير پيشين امور داخله تاسيس شده است، که در بخش هاى کلتورى، تعليمى و ادبى فعاليت دارد.
تماس: ٠٧٠٦٠٢٠٢٠٢
ايمل:cu.foundation.pr.g.j.jalali@gmail.com
 
انجمن صديق پسرلى
انجمن استاد صديق پسرلى؛ در سال ١٣٨٦ خورشيدى از سوى فرهنگدوستان غزنى تاسيس شد، که دربخش هاى فرهنگى و ادبى فعاليت دارد.


بنیاد پناه غزنه
بنیاد پناه غزنه در سال 1384 تاسیس گردید و در بخش های اجتماعی فرهنگی خیریه علمی و  ورزشی فعالیت دارد

ایمیل  panah.found@gmail.com

​تماس  0777177171